Insekticid proti mouchám v objektech živočišné výroby.

INSEKTICID PRO POUŽITÍ V OBJEKTECH ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY PROTI MOUCHÁM, PŘEDEVŠÍM MOUŠE DOMÁCÍ (MUSCA DOMESTICA A FANIA CANICULARIS) URČENÝ K APLIKACI DO MÍST, KDE SE MOUCHY HOJNĚ VYSKYTUJÍ A MIMO DOSAH ZVÍŘAT.

Twenty one

Aplikace a dávkování

Je velmi důležité aplikovat přípravek na plochy, kde se mouchy hojně vyskytují a která je lákají k usednutí. Doporučuje se před aplikací vysledovat taková vhodná místa.

POSTŘIKOVÁNÍ:

K ošetření objektu s podlahovou plochou 100 m2  zřeďte 250 g Twenty One ve 2 litrech vlažné vody. Důkladně míchejte až získáte homogenní roztok. Postřikujte plochy, na které mouchy usedají, zejména okna, stropy, horní části stěn, potrubí…

NATÍRÁNÍ:

K ošetření objektu s podlahovou plochou 100 m2  zřeďte 250 g Twenty One ve 250 ml vlažné vody. Důkladně míchejte až do vytvoření dostatečně tekuté konzistence, která může být aplikována štětcem. Takto připravený Twenty One natírejte na nejméně 30 míst o přibližné velikosti 20x30 cm na místa s hojným výskytem much, například na slunné plochy, okenní rámy, potrubí, vnější strany žlabů… Neaplikujte Twenty One na bílé stěny nebo na porézní povrchy.

NATÍRÁNÍ NA ŽLUTÉ PANELY:

K ošetření  objektu s podlahovou plochou 100 m2 zřeďte 250 g Twenty One v 80 ml vlažné vody. Důkladně míchejte až získáte homogenní roztok. Pro maximální účinek natírejte roztok na panely v pruzích rovnoměrně od sebe vzdálených. Účinek lze znovu aktivovat postřikem vlažnou vodou. Panely zavěste na místa s hojným výskytem much. Panely umožňují použití Twenty One na místech, kde je běžná aplikace obtížná (porézní povrchy, hrazení…), dále poskytují dobrou prostorovou distribuci (panely mohou být zavěšeny ve středu objektů).

Twenty One tak bude použit blízko zvířat, ale mimo jejich dosah.

Bezpečnostní upozornění a doporučení

R43: Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží.

R50/53: Vysoce toxický pro vodní organizmy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

S2: Uchovávejte z dosahu dětí.

S13: Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

S36/37: Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice.

S60: Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněn jako nebezpečný odpad.

S61: Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Viz speciální pokyny nebo bezpečnostní listy

S62: Při požití nevyvolávejte zvracení: okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte tento obal nebo označení.

Informace k první pomoci:

Zasaženou osobu přeneste na dobře větrané místo nebo ven a chraňte ji před prochladnutím.

V případě podezření na otravu ihned přivolejte lékaře.

V případě kontaktu přípravku s pokožkou odstraňte zasažený oděv a zasažené části těla řádně omyjte vodou a mýdlem.

V případě zasažení očí je vyplachujte čistou vodou po dobu několika minut a ihned zavolejte lékaře.

V případě požití podejte zasažené osobě několikrát živočišné uhlí s velkým množstvím vody.

Především se nepokoušejte vyvolat zvracení a nevkládejte zasažené osobě nic do úst.

Informace pro lékaře:

Inhibitor cholinesterázy. Jako protijed musí být podán pod lékařským dohledem atropin sulfát i.v. nebo i.m. Dospělí: každých 5 až 10 minut 2 až 4 mg (až do objevení příznaků atropinizace).

Děti: 0,5 až 2 mg v závislosti na věku. Pro zabránění dodatečné otravě způsobené opožděným vstřebáváním musí zůstat pacient po potřebnou dobu (24 až 48 hodin) pod atropinem.

Prázdné obaly a zbytky přípravku:

Odevzdejte znehodnocený obal ke zničení v souladu s místními předpisy. Obal nesmí být v žádném případě použit k jinému účelu. Zbytek přípravku rozřeďte 10 násobným množstvím vody a roztok naneste podle návodu na již ošetřené plochy. Neznečišťujte vodní nádrže, vodní toky a příkopy přípravkem nebo prázdnými obaly. Pro zabránění vytvoření zbytků roztoku po aplikaci se snažte co nejpřesněji vypočítat potřebné množství kaše nebo roztoku k aplikaci podle velikosti ošetřované plochy.

Odmítáme jakoukoliv zodpovědnost za škody a jiné škodlivé účinky, přímé či nepřímé, které by mohly vyplynout ze skladování, přepravy a používání našich výrobků.

Rozpustný prášek

Povolení č. NZDR28334/2010/SOZ

Obsahuje azamethiphos 10 %  (100g/kg)

 

VÝROBCE:   BELGAGRI SA, BELGIE